Hieronder staan de Algemene Voorwaarden van Letterpress Studio, goed om deze vooraf van een bestelling deze goed te lezen. Maar ook de tekst 'Wat is letterpress?' hier leggen we precies wat de letterpress techniek precies inhoud. Welke beperkingen letterpress heeft en dat geen enkel kaartje hetzelfde is. Letterpress is handwerk, kan niet altijd sluitend zijn en de kleuren zijn (vooral bij volvlakken) soms niet 100% dekkend.

We vermelden dit duidelijk op onze website, zodat achteraf er geen verrassingen zijn voor wat betrefd de druktechniek.

Algemene voorwaarden Letterpress Studio
Alle (geboorte)kaartjes, overige ontwerpen en producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Letterpress Studio, het werk te gebruiken, verveelvoudigen, bewerken of openbaar te maken op straffe van een te betalen boete.
 
Deze persoonlijkheidsrechten gelden altijd, ongeacht of een overeenkomst is gesloten met Karen Wullings/Letterpress Studio.

 
Indien het een inbreuk is met winstoogmerk, zal o.a. ideëele schade, gederfde omzet en de reeds behaalde winst worden gevorderd. Voorts dient het gebruik van het ontwerp onmiddelijk te worden gestaakt en een rectificatie plaats te vinden.

 
In geval van een inbreuk op basis van gebruik voor prive-doeleinden (bijv. eenmalig gebruik geboortekaartje of het drukken van een canvas doek), zal een minimale boete worden gevorderd van 350 euro tot 500 Euro afhankelijk van de situatie, excl. eventuele buitengerechtelijke incassokosten (die het incassobureau rechstreeks bij de overtreder in rekening zal brengen).

 
Elk ontwerp is o.a. bij de notaris gedeponeerd om datum tot standkoming ontwerp en authenticiteit te bewijzen.
 
Indien een overeenkomst tot stand is gekomen met betrekking tot het gebruik van een ontwerp van Letterpress Studio voor bijv een geboortekaartje, geeft dit nog niet het recht om dat ontwerp ook voor een ander doel te gebruiken, te bewerken, kopieeren etc. (bijv. het afdrukken van een geboortekaartje op doek). Ook dan zal eerst schriftelijke toestemming verkregen moeten worden van Letterpress Studio. Indien deze regel wordt overtreden, zal hierbij onderling een boete worden overeengekomen van 500 euro per gebeurtenis of elke dag dat de overtreding voortduurt.
 
Totstandkoming
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen en producten die Letterpress Studio aanbiedt en komt tot stand d.m.v. een bestelling bij www.letterpressstudio.nl.

Door het maken van een bestelling of het vooraf aangeven van alle wensen ontstaat er een koopovereenkomst en gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. Dit geldt voor de persoon die de bestelling doet en/of in wiens opdracht is gehandeld. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 -----------------------------------------------------------------------------

Algemene voorwaarden geboortekaartjes:
Voorbeeldkaartjes
Voorbeeldkaartjes gemaakt van het ontwerp van de klant blijven eigendom van Letterpress Studio. Ook als er afgezien wordt van de afname van de geboortekaartjes kan Letterpress Studio kosten van de voorbeeldaartjes en eventueel bijkomende kosten, zoals ontwerpkosten, alsnog in rekening gebracht worden.
 
Levertijd geboortekaartjes
De levertijd van geboortekaartjes is doorgaans vier tot vijf werkdagen. Gezien elk kaartje met veel zorg gedrukt wordt en met de hand gerild (gevouwen) wordt, blijft de productie arbeidsintentief.
Om de levertijd zo kort mogelijk te houden is het van belang dat u na de geboorte gelijk contact op neemt, dit kan door te mailen of te bellen. Wij passen het ontwerp aan en sturen deze ter controle terug via de mail.
Na jullie akkoord (via de mail) worden de kaarten gedrukt.

De kaarten worden verstuurd met TNT (garantie verzending), we sturen op verzoek het track en trace nummer op via de mail.

Retour ‘voor geboortekaartjes’
Producten die specifiek op maat voor de klant zijn gemaakt/vervaardigd/samengesteld (dus met eigen ontwerp en tekst) kunnen niet geruild worden. Bij geboortekaartjes is dit het geval, deze worden op maat in overleg geproduceerd. Elke ontwerp en kaartje wordt gedrukt conform de afspraken. (kleur, aantal en papiersoort en zoals het digitale ontwerp zoals vooraf overlegd). Is de kwaliteit ondanks alle vermeldingen op onze pagina 'Wat is letterpress', dan zullen we uiteraard geen kosten in rekening brengen. Bij het plaatsen van een opdracht zijn bijvoorbaat de opstartkosten verschuldigd.

Als na ontvangst echter blijkt dat er min. 10% van de totale kaartjes niet volgens afspraak geproduceerd zijn, dit doordat er schade is door productie, dan kan dit binnen 24 uur gemeld worden (Belangrijk: niet via de mail, maar telefonisch) waarbij wij dan in de gelegenheid worden gesteld om het product alsnog volgens afspraak opnieuw te produceren en te leveren.

Let op!
Blijkt de melding van de ‘foute’ kaartjes achteraf niet correct, bijvoorbeeld doordat er niet min. 10% kaartjes niet goed zijn maar minder...dan zullen alle kosten, (incl. ingehuurde koerier), achteraf doorberekend worden aan de klant.

Wat wordt niet verstaan onder 'foute kaartjes':

Gezien Letterpress een ambacht is en dus handwerk is, is geen enkel kaartje exact hetzelfde. Er kunnen kleurverschillen, minimale afmeting verschillen zijn per kaart.

Daarbij wordt door Letterpress Studio altijd het juist aantal kaarten geleverd (incl. extra exemplaren verstuurd).
 

Blijkt er achteraf toch nog een fout in het kaartje/ontwerp te zitten na het ontvangen van de kaartjes?

Letterpress Studio drukt nooit de kaartjes zonder toestemming (schriftelijk of telefonisch) van de klant. Dit is ook de reden dat Letterpress Studio voor het drukken van de kaartjes het ontwerp eerst mailt voor akkoord. Het laatste gemailde ontwerp is, na akkoord van de klant, ook het ontwerp wat gedrukt zal worden. De klant/opdrachtgever is verantwoordelijk welke tekst op het kaartje gedrukt wordt, Letterpress Studio controleert deze niet en is daardoor niet verantwoordelijk voor fouten (hoe stom of voor de handliggend de fout ook is!!!!)  Pas na akkoord van de klant worden de kaarten pas gedrukt, zonder nadrukkelijke akkoord worden de kaarten niet gedrukt!

Mocht er een ontwerp goed gekeurd zijn, de pdf die verstuurd is via de mail, maar de uiteindelijke kaarten anders zijn, oftewel dat er toch een oud of eerder ontwerp gedrukt is.... dan zal Letterpress Studio de kaartjes opnieuw drukken op onze kosten.

Heeft de klant per ongeluk een fout niet gezien, en wil wel dat de kaarten overgedrukt worden, dan zal Letterpress Studio op zijn kosten de kaarten overdrukken.  Echter stelt Letterpress Studio wel de voorwaarden dat beide facturen vooraf voldaan worden, alvorens de kaarten overgedrukt worden.

 
Aansprakelijkheid
In geval van klachten kunt u altijd schriftelijk of telefonisch contact met ons opnemen. De aansprakelijkheid van Letterpress Studio beperkt zich tot vervanging van of terugbetaling van het artikel, met dien verstande dat er geen sprake is van opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant. Bij verkeerd gebruik zal niets vergoed worden.
 
 
Overmacht
Wij zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die niet te wijten is aan schuld, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen en waardoor wij de verplichtingen niet kunnen nakomen.
In de geval van de levering van de geboortekaartjes kan het zijn dat TNT niet voldoet aan de afspraak van de levering. Dit gebeurd gelukkig zelden, maar we hebben dit helaas niet in de hand.

 

Betaling
Factuur worden voordat we aan de slag gaan verstuurd, of achteraf als dit afgesproken is. U kunt het betreffende bedrag overschrijven per bank op het rekeningnummer IBAN nummer: NL 75RABO 0122668979 t.n.v. Kunststudio.nl. Letterpress Studio blijft eigenaar van het artikel tot het moment van volledige betaling.
Mocht de betaling niet binnen 14 dagen voldaan zijn dan wordt er eenmalig een herinnering gestuurd per mail en post. Na deze herinnering wordt aangetekend een aanmaning verstuurd, hier staan extra administratie kosten bij.
Wordt dan wederom het bedrag niet overgemaakt, dan zal zonder overleg de factuur overhandigt worden aan het incassobureau.

Toepasselijk recht
Op alle door ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing
 
Privacy beleid
De door u aan ons verstrekte gegevens worden opgenomen in ons klanten bestand. Dit klantenbestand is niet beschikbaar voor andere bedrijven of commerciele instellingen.
Het kan zijn dat sommige klantengegevens vermeldt op voorbeeldkaartjes, gebruikt worden voor commerciële doeleinden.
 
Onze gegevens
 
Letterpress Studio
(Letterpress Studio is onderdeel van Ogeltje)
 
Kuijerdamseweg 66
4322 NM  Scharendijke
Tel.: 06-54 62 53 59
 
BTW 1739.27610.B01
Rabobank 1226 68 979
IBAN NL 75RABO 0122668979
KvK 24397353
 
info@letterpressstudio.nl
www.letterpressstudio.nl